Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: số 239 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình  

Điện thoại:

- Phòng Hành chính nghiệp vụ:  02273 644 733

- Phòng Thanh tra: 02273 645 545

- Khoa ATTP: 02273 645 515

- Đường dây nóng: 0989 991 950/02273 645 515