Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh Thái Bình.

 Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục được quy định tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế:

1. Vị trí, chức năng

1.1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là tổ chức trực thuộc Sở Y tế có chức năng giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về An toàn vệ sinh thực phẩm.

          1.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.

1.3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 05 năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm.

2.2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề án, dự án về An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về An toàn vệ sinh thực phẩm.

2.4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2.5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

2.6. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về An toàn vệ sinh thực phẩm theo phân công của Sở Y tế.

2.7. Thực hiện kiểm tra chuyên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2.8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm.

2.9. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

2.10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định hiện hành.

2.11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế.

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Chi cục đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng đề án vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ các khoa phòng tạo điều kiện cho khoa, phòng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao nhằm đảm bảo tính chuyên sâu, nhanh chóng và hiệu quả.